Arbeta i PowerCADD

Om du skaffat ett demoprogram eller köpt programmet kan du börja här för en enkel introduktion till PowerCADD 9. En förutsättning är att du är välbekant med hur du arbetar med Apple Macintosh datorer och att din dator har Mac OS 10.7 eller senare operativsystem?

Har du redan en tidigare version av PowerCADD 7, 8 eller 9 kan du gå direkt till Nytt i PowerCADD 8 eller nytt i PowerCADD 9 när du redan känner arbetssättet. Du får då en överblick av vad som införts i de versionerna.

När PowerCADD öppnas första gången får du upp en tom ritningssida om du inte öppnar en redan påbörjad ritning att arbeta med. Du ser en uppsättning ritverktyg och ett antal menyer med verktygsfunktioner grupperade efter användningsområde.

Välj verktyg, peka på rit-ningen och dra sedan  verktyget på ritningsytan.

Innan du börjar prova verktygen med att rita bör du i menyraden välja funktionen Layout­—Ritningsinställning. Där du kan skapa ett ritningsformat (något att rita på), och bestämma skala och måttenheter så att det blir lättare att se hur verktygen fungerar.

Till vänster i bilden överst syns första kolumnen av verktygspaletten. Genom att hålla pekaren över paletten och trycka med musen visas verktygspaletten i sin helhet för att förenkla valet av verktyg. Bilden till vänster.

Verktygsikonerna antyder verktygets funktion och med pekaren över en ikon visas verktygets funktionsbeskrivande namn.

De verktyg i menyerna och i paletten som visar två punkter ( .. ) vid ikonen eller menyraden kan ges bestämda värden eller ställas in för att fungera på ett visst sätt. Håll ned tangenten alt på tangent-bordet när du klickar på verktyg eller menyrad med två punkter för att få fram ett dialogfönster.

Exempel: parallella linjer dragna 2 mm till vänster resp 3,5 mm till höger om den blå linjen. Mått på en markerad detalj kan hittas i redigeringsfönstret där måtten också kan ändras i efterhand.

Ändra utförande på Redigeringsfönstret genom att dra i dialogfönstrets högra nedre hörn. Klicka på övre vänstra hörnets tredje knapp för att ändra mängden av datainnehåll.

Snappning

Snappning innebär att ett verktyg hittar specifika punkter på ett objekt för att med precision utföra en operation. Exempelvis att ansluta till en ändpunkt på en linje eller hitta centrum på en cirkel. Detta sker oftast automatiskt när muspekaren närmar sig objektets snappunkter.

Ibland behövs påtvingad snappning för att komma åt snappningspunkter. Den kan styras genom att en Snapp-tangent hålls ned på  tangentbordet. Bilden visar hur cirkelbågens centrum visas som utgångspunkt om du tex. pekar med linjeverktyget på cirkelbågen Du kan då dra en linje från centrum om du samtidigt håller ned snapptangenten C på tangentbordet. Snappaletten visar då C i rött.

G = Snappning till ritningsrastret (rutnätet)

V = Vertexsnappning till extrempunkter

A = I linje med andra objekt på ritningen

X = Skärningspukter mellan objekt

S = Sidan, periferin av ett objekt

T = Tangent till cirkelbågar och ellipser

P = vinkelrätt mot linje, cirkelbåge eller ellips

C = Snappar till centrum av objekt

E = Snappar till ändpunkter på objekt

% = Procentuellt. Ställ in med Alt och % (5:an)

D = Avståndssnapp. Ställ in med Alt och D

O = Offsetsnapp. Ställ in med Alt och O

Matematiska funktioner

Matematik kan användas i alla dialogfönster som tar emot tangentbordsinmatning. Du kan mata in ekvationer som har primära eller sekundära funktioner som (2+4)-(3+6) eller enheter från olika måttsystem, tex som 34”/66 mm. Har du valt millimeter (mm) som grundenhet i Ritningsin-ställningar behöver du inte ange det men andra enheter måste naturligtvis anges i blandade uttryck. Parenteser kan användas för att ange prioritet. Multiplikation och division utvärderas före addition och subtraktion. Här är några möjliga kombinationer av matematiska uttryck:

7/256 + 1/8

5"*(3"+24 mm)

2.549/12 mm

13/254 + 16 mm - .2568 / 56 mm

Förkortningarna är:

' = fot

" = tum

M = mile

mm = millimeter

cm = centimeter

m = meter

km = kilometer

 

Pluginverktyg

Pluginverktyg eller så kallade Externals är till för att möjliggöra tillval av extra funktioner eller verktyg för att anpassa PowerCADD efter olika användningsområden utöver det som ingår i grundprogrammet. Pluginmoduler kan skapas av användare med kunnighet i programmering.

Ankringsfönstret

Förutom Verktygspaletten och menyverktygen är PowerCADD från börrjan försett med ett antal pluginverktyg. Dessa visas i Ankringsfönstret. Här visas också senare tillagda pluginmoduler införskaffade för att bygga ut verktygsuppsättningen, tex WildTools. Verktygen tas fram genom att klicka på dem så att de läggs ut på skärmen.

Du kan skapa egna specialpaletter för en speciell kombination av verktyg som som du för tillfället använder mest. Därmed kan du arbeta snabbare och skymmer inte heller ritningen med olika verktyg spridda över ritytan. Dessa paletter visas också i ankringsfönstret och kan även nås via menyn Fönster.

Lager

Ritningarna kan utföras i olika lager för att skilja tex El och VVS, eller arbeta med olika förslag för att enkelt kunna jämföra ett eller flera alternativ.

Lagren kan tändas och släckas så att du kan arbeta med exempelvis endast planritningen. De andra lagren kan då vara helt släckta eller bara nedtonade för att visas utan att bearbetas. Redigeringen kan ställas in för att bara utvalt lager ska kunna redigeras och därigenom undvika att andra lager ändras.

Lager kan ges en annan skala för att för att möjliggöra arbete med detaljskisser på samma ritning. Detta visas i lagerfönstret. Alla verktyg som tex måttsättning arbetar då enligt den skalan. Det syns också på linjalerna utefter ritningssidan

Varje lager kan ges egen färg för att lättare skilja ut detaljer mellan dem.

Attribut

Varje objekt på ritningen kan ges ett eller flera attribut, färg, linjebredd transparens etc. Verktygen är förinställda för att ge objekten som de skapar ett given uppsättning attribut. Detta kan ändras verktygsvis eller för alla verktyg gemensamt.

Varje detalj eller grupp av detaljer kan också ges färg, linjebredd eller andra attribut individuellt.

 

 

Attributhantering

För att underlätta hanteringen av objekt och deras attribut finns tre speciella arbetsverktyg:

Markeringsfiltret, Trollstaven och

Ögondropparen.

Med Markeringsfiltret bestämmer du vilken/vilka typer av objekt som kan påverkas.

Med Trollstaven kan du markera alla objekt på skärmen som har samma egenskaper som det objekt du klickar på med trollstaven.

Ögondropparen hämtar upp attributen från ett objekt och överföra dessa till andra objekt som du klickar på.

Kontextmenyer

Via kontextmenyer kan verktyg, objekt och dialogfönster tilldelas olika egenskaper alltefter vad som är lämpligt för respektive objekt.

Se: Exempel för verktygspaletten till höger.

Segebaden CAD-Data HB

Box 44

SE-178 02 Drottningholm